Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Vypracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Prevádzkovateľ osobných údajov

COPY OFFICE, s.r.o., IČO: 31 377 874, so sídlom Rádiová 39, 821 04 Bratislava, e-mail: peter.balco@copyoffice.sk, kontaktná osoba: Peter Balco, konateľ, tel.: 02/4820 2008

Účel spracúvania osobných údajov

Online Portál

Naša webová stránka umožňuje zákazníkom prevádzkovateľa prístup na Online Portál v službe Remote Customer. Online Portál je určený klientom spoločnosti Copy office s.r.o., ktorí uzatvorili s prevádzkovateľom zmluvu a umožňuje komunikovať medzi nami modernejšie, bezpečnejšie a hlavne efektívnejšie v oblastiach:

  • správy elektronických faktúr (archív faktúr, prezeranie, tlač faktúr vo formáte PDF),
  • prezerania vašich zmlúv a zariadení (aktuálne zmluvy a zoznam zariadení),
  • servisu vášho zariadenia (podrobnosti o stave a priebehu servisu).

Pre účely poskytovania tejto služby nám sprístupníte Vaše údaje pre registráciu. Na prihlásenie do portálu následne použijete zákaznícke číslo, ktoré sme Vám pridelili pri uzatvorení zmluvy s Vami.

Informovanie o našich službách

Pokiaľ máte záujem o služby našej spoločnosti, môžete nám prostredníctvom našej webovej stránky poskytnúť Váš e-mail za účelom Vášho kontaktovania. Týmto zároveň vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním ponuky výrobkov a služieb, marketingovými službami, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti COPY OFFICE, s.r.o.

Prevádzkovanie online chatu Smartsupp

Smartsupp je prevádzkovateľom chatovacieho okienka (chat box) na našich webových stránkach. Návštevníci našich webových stránok môžu vyplniť v chatovacom okne svoje osobné údaje na účely kontaktovania našej zákazníckej podpory (meno a priezvisko, email, telefón). Na pozadí skriptu sú spracovávané ďalšie osobné údaje návštevníkov: prezerané stránky odkazujúce URL, dátum a čas návštev, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje. Nespracovávame IP adresy návštevníkov a nenahrávame pohyb návštevníkov na našich stránkach. História chatov sa ukladá na dobu 3 mesiacov.

Využitie Vašich údajov pre Newsletter

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete Vaše kontaktné údaje alebo ste už naším zákazníkom, Vaše údaje v súlade s platnými právnymi predpismi využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám. Vďaka nášmu Newsletteru máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o ponukách nášho internetového obchodu onlinetlac.com, či zľavové kupóny. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Na odhlásenie sa z odberu môžete kontaktovať prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje (sprostredkovatelia):

Vaše osobné údaje poskytujeme príjemcom, s ktorými spolupracujeme pri prevádzke našej webovej stránky www.copyoffice.sk a www.onlinetlac.com, resp. pri plnení  už uzatvorených zmlúv so zákazníkmi, ako napr. poskytovatelia IT služieb, prevádzkovateľ webovej stránky, správca dane, verejné orgány. Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

Používanie Cookies

Na našej webovej stránke používame súbory Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať. Cookies nepoškodzujú Váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu. Cookies používané administrátorom sú pre zariadenia používateľa bezpečné. Najmä nie je možné, aby vírusy alebo iný nežiaduci alebo škodlivý softvér vstúpili do používateľských zariadení. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a individuálne prispôsobiť webové stránky pre každého používateľa. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu ich prechovávania na zariadení a priradenú hodnotu. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky. Používateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookies, pričom určí podmienky pre ich ukladanie a prístup k užívateľskému zariadeniu. Zmeny v nastavení môže používateľ vykonať pomocou nastavenia svojho webového prehliadača. Tieto nastavenia môžete meniť najmä tak, že zablokujete automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo budete informovaný vždy, keď budú cookies umiestnené na zariadení používateľa. Používateľ môže súbory cookie kedykoľvek vymazať pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa. Ak využijete túto možnosť, bude možné používať webové stránky okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookies. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookies nájdete v nastavení softvéru (webového prehliadača).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ako dotknutých osôb pre účely využívania Online Portálu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich máme Vaše údaje uložené do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvy, taktiež na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme na zasielanie marketingových informácií spracovávať, kým svoj súhlas nezrušíte, najdlhšie však po dobu 3 rokov.

Práva dotknutej osoby

  • právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov).

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).