loading1
loading2

Ochrana osobných údajov:

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

 

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Copy Office s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO: 31377874.

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: predaj@copyoffice.sk

www.copyoffice.sk

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy.

 

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt a emailová adresa na účely spracúvania osobných údajov na marketingové účely súvisiacich  s ponukou iných zariadení. Marketing zahŕňa najmä ponuku zariadení prostredníctvom zasielania e-mailových správ, telefonicky, pričom tento súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky zariadení a informovať Vás o týchto zariadeniach.

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje  za účelom marketingu nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (napr. obchodný zástupca spoločnosti Copy Office s.r.o.).

 

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané na základe súhlasu uchovávame  do odvolania, najdlhšie však po dobu troch rokov. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním  osobných údajov?

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 2. v zrozumiteľnej forme žiadať presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie a právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám podľa § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov;
 3. právo vyžadovať opravu podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov ak spracúvame neaktuálne osobné udeje;
 4. právo na likvidáciu podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Každá žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na likvidáciu nakoľko zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje;
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sme povinný Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie;
 6. právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje vieme poskytnúť inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné podmienky;
 7. právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28;
 8. právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 v prípade ak došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, o tomto porušení Vás budeme informovať;
 9. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov na:
 • účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) okrem prípadov, keď nad záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa alebo
 • účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu ako Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmieme spracúvať

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu  vybavíme bezplatne, ak zákon neustanovuje inak a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 a § 41  do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podľa návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne mailom na predaj@copyoffice.sk